söndag, februari 13, 2011

Vad ska Hemvärnet klara av enligt PTOEM


Foto: Martin Eneborg.Alla känner till Hemvärnet, och har olika föreställningar av vad HV är och, föreställningen att HV stått still och är en relik från kalla krigets och invasionsförsvaret dagar finns.


HV är mest känt för att bestå av gamla gubbar 65+ med rullatorn gömt bakom trädet, som bevakar ett mob förråd eller en bro i skogen. Men även för att synas i tidningar när det sätts in i skogsbrand, när någon svår storm gått fram över landet eller söka efter någon försvunnen person. Majoriteten av folk har en positiv inställning till Hemvärnet.


Det är konstigt att den organisation som lättast och snabbast kan sättas in vid en kris är den som tidigare fått minst resurser och hade den sämst tränade personalen med den sämsta utrustningen. Insats tiden för Hemvärnet då var 2-4 timmar, på några timmar hade Sverige 80-100 000 man som stod vid broar, flygplatser och förråd runt om i Sverige för bevakning


Idag har mycket hänt, snittåldern närmar sig 30 strecket och HV veteran kan man bli vid 50 år. Personlig utrustning är i princip som övriga förband.


Det som fortfarande är dåligt är radiosystemen och fordonspark som båda är föråldrade, men även chefsutbildnings systemet som är för kort och med för låga krav. Det finns för många chefer med dålig grund att stå på, men även en hel del som är väldigt bra. Kom ihåg HV får sitt folk från värnplikten och det tar tid att peta undan gamla cheferna med gammalt tankesätt.


Även så ställer man för låga krav på personlig färdighet och fysisk förmåga, men där ser man här i Halland en gradvis förbättring.


Nedan är ett utdrag från dagens PTOEM (Prel Taktiskt Organisatorisk Ekonomisk Målsättning) alla förband har ett TOEM som talar om vad de ska göra och hur de är organiserade.


Hemvärnet TOEM
Hemvärnet ska ha hög beredskap och uthållighet samt kunna verka med
huvuddelen inom ett dygn samt med mindre delar inom några timmar.
Hemvärnsinsatsförbanden kan användas för att lösa uppgifter i hela landet. Övriga delar
för uppgifter inom i första hand eget län. Hemvärnsförband med marin inriktning utgör en
resurs för bevakning, skydd och övervakning i främst skärgårdsmiljö. Hemvärnet är
organiserade och tilldelade förstahandsuppgifter regionalt och lokalt. I befolkningscentra
som Stockholm, Göteborg och Malmö rekryteras och organiseras flera bataljoner.
Hemvärnsförbanden ska utveckla sin förmåga att vara interoperabla med övriga
insatsorganisationen och civila aktörer med vilka samverkan ska ske. Hemvärnets förmåga
att samarbeta med den civila krisberedskapen ska ökas inom ramen för de resurser som
tilldelats för de militära uppgifterna.Hemvärnet ska utveckla sin förmåga avseende CBRN, fältarbeten, militärpolis- och
trafiktjänst. Materiell förnyelse och utveckling genomförs, främst avseende sambandsoch
ledningsmateriel, fordon, materiel för mörkerförmåga och skydd mot CBRN-hot,
inklusive begränsade möjligheter att med delar av förbanden verka i kontaminerad miljö.
Därutöver fullföljs tillförsel av personlig utrustning.

 1. Hemvärnsförbanden ska i fredstid kunna bevaka och/eller skydda eget förbands
  verksamhet enligt eget behov, Försvarsmaktens objekt och verksamhet (till
  exempel amförråd/kassuner, anläggningar, transporter, egna/utländska
  fordon/fartyg/flygplan, högvakt mm). Insatser sker med frivilligt uttagen personal i temporärt sammansatta förband.


 2. Hemvärnsförband ska kunna ingripa enligt (IKFN) Ingripande mot Kränkningar i Fred och Neutralitet.
  Insatser sker med frivilligt uttagen personal eller med personal som är särskilt avtalade.


 3. Hemvärnsförband ska, vid transport av förband till/från internationellt
  insatsområde eller i anslutning till större övningar med internationellt
  deltagande i Sverige, kunna bevaka och/eller skydda skyddsobjekt inom ett
  större område. Insatser sker med frivillig personal och i tillfälligt sammansatta förband.


 4. Hemvärnsförband ska vid en begränsad kris kunna bevaka och/eller skydda
  militära skyddsobjekt, militära transporter och efter framställan från andra
  myndigheter civila skyddsobjekt. Insatser sker med frivillig eller särskilt avtalad personal och i tillfälligt sammansatta förband.


 5. Hemvärnsförband ska vid en allvarlig kris kunna bevaka och/eller skydda
  militära skyddsobjekt, transporter och samhällsviktig civil infrastruktur samt
  stödja insatsförbandens verksamhet och försvara viktigare
  knutpunkter/områden/objekt. Insatser sker alla eller med de förband som behövs och enligt HV avtalets vilkor (På order).


 6. Hemvärnsförband ska efter en allvarlig och varaktigt försämrad omvärldsutveckling,
  och efter utökad utbildning och tillförsel av resurser, inom ramen för
  en mer omfattande militär operation, kunna störa motståndaren och/eller
  genomföra försvars- eller fördröjnings strid.


 7. Hemvärnsförband ska med befintlig förmåga och resurser kunna bistå det övriga
  samhället och andra myndigheter.
  Insatser sker med frivillig personal. Men även med hela förband vid allvarlig händelse samt efter särskilt regeringsbeslut enligt lagen om extraordinära händelser.


fredag, februari 11, 2011

Gästinlägg: Chefsingenjören om Hemvärnet.

Chefsingenjörern skriver ett gästinlägg, Vad anser en yrkesofficer om Hemvärnet? och vad tror han om Hemvärnets framtida roll?

CI genomgår just nu en Paradox, Han skulle nu vara i eller på väg till Afghanistan idag.
Eftersom han hade frågor gällande utlands obligatorium i det nya FM anställnings avtalen, ville han vänta med underskrift tills dessa besvarats. För detta han nu sagts upp både från sin ordinarie tjänst som sin tjänst i utlands styrkan.
CI handlade enligt vad försvaret vill, men likväl blir uppsagd för formalia som säkerligen inom tid skulle lösa sig.
Som utomstående ser jag inte logiken i FMs agerande.


Chefsingenjören har ordet!
Min tro är att Hv kommer att framför allt stå för närvaron över Sverige och därmed för en stor del av rekryteringspotentialen till Försvarsmakten. Då de lokala bygderegementena försvinner ett efter ett så är det viktigt att det finns kvar lokal verksamhet.

Hv borde också stå för det nationella försvaret, inte bara i fredstid att stötta vid insatser för att stödja det civila samhället utan också i krig.
Frågan är bara vilket ekonomiskt stöd Hv får för denna verksamhet? Utrustning och utbildning?
Det går inte bara att säga att Hv ska ha en uppgift som Nationell Skyddsstyrka (ett namn som har "ärvts" från det som den reformerade Försvarsmakten skulle klara av.) Wilhelm Agrell har skrivit om detta i sin bok "Fredens Illusioner". Där citerar han i kapitel 9 - "Folk utan försvar - försvar utan folk" propositionen 1998/99:74. "Det svenska försvaret ska vara så uppbyggt och organiserat att det är en angelägenhet för hela svenska befolkningen.
Det är av stor betydelse att medborgarna känner ett ansvar för och efter förmåga medverkar till Sveriges försvar. Detta tillgodoses bäst genom ett system med plikttjänstgöring.

Ett yrkesförsvar kan inte skapa den motståndsvilja och styrka som ett försvar av hela landet kräver." Nu har vi det läge vi har. Värnplikten är skrotad och därmed helt riktigt förmågan till nationellt yttäckande försvar samt folkförankring.

Den enda enhet inom Försvarsmakten som har möjlighet att föra vidare den gamla traditionen från det nationella folkförsvaret är Hemvärnet.

Chefsingenjören

torsdag, februari 10, 2011

Försvarsberedningen diskuterar nu att låta hemvärnet ta över militära uppgifter från andra delar av försvaret. Ett förslag som diskuterats är att låta hemvärnet sköta luftvärnet. Dagens Nyheter


Såväl Allan Widman som Håkan Juholt och Staffan Danielsson vill ge hemvärnssoldater möjlighet att få utbildning till beredskapspoliser, både för att användas vid allvarliga kriser i Sverige och i insatser utomlands.

Centerns Staffan Danielsson anser, till skillnad från de andra två försvarspolitikerna, att hemvärnet ska få särskilda resurser för att hjälpa till vid skallgångar och skogsbränder i glesbygden.
- Jag är öppen för att dimensionera hela hemvärnet för det, även om det inte ska vara hemvärnets enda uppgift, säger han.
- Jag anser dessutom att hemvärnet ska kunna ta över arbetsuppgifter som i dag sköts av armén. Till exempel att bevaka flygplatsen när militära styrkor skickas utomlands. Vi har också diskuterat möjligheten att låta hemvärnet ta över luftvärnet, säger Staffan Danielsson.


Hemvärnet har redan genomfört bevaknings uppdrag vid flygplatser och hamnar när förband och utrustning skickats utomlands. man tillför även Trafik plutoner, CBRN Plutoner och TOLO grupper. Och tittar på att genomföra försök med Militär Polis plutoner och ingenjörs pluton.

Vad om LV förband! det passar in i profilen att Bevaka och skydda skyddsobjekt.

tisdag, februari 08, 2011

Vill med den här bloggen berätta lite om Hemvärnets förändring, även föra en diskution om Hemvärnet roll i samhället och i framtiden.

Kort är Hemvärnet Svenska medborgare i vapen som frivilligt ställer upp i kriser och svåra situationer. Ett uttryck för att visa solidaritet med vårt land, vår demokrati och våra värderingar.

Sverige är för mig är ett öppet och bra samhälle, där vi har en mångfald av människor av olika utsprung och historia, som tillsammans tror på att gemensamt bygga vårt samhälle och land för våra barn framtid.

De senaste året 2010 genomfördes den största omläggningen, Hemvärnets historia, från varit en väldigt frivillig rörelse där man deltog i princip när man kände för det, och med ett mål att uppfylla 20 timmars övning per år för vanliga HV och 60 timmar för insats Hemvärnet.

Effekten blev väldigt sprid, inom HV hade vi soldater som aldrig deltog alls under flera år till de som genomförde flera hundra timmar, det resulterade i att Hemvärnet kunde ställa upp med många väldigt kunniga soldater, men inga/eller få samövade riktiga förband. Insats Hemvärnet lyckades bäst då de drog till sig de mest motiverade soldaterna och hade flest chefer som ställde krav på deltagande, men som bäst kunde de ställa upp samövade fungerande plutoner, fanns även några samövade plutoner som bildade kompanier.

Målet med reformen är/var att kunna få fram riktiga fungerande förband.
Det finns två förbands typer, Bevakning och Insats.

Bevaknings förband: tidigare gjorde 20 timmar/år fick avtal på 4 dagars sammanhållen övning, kallad KFÖ ( Krigs Förbands Övning)
Insats Hemvärnet som tidigare gjorde 60 timmar gick till avtal på 2 * 4 = 8 dagar varav de ena 4 dagar genomförs tillsammans med Bevaknings förbandens KFÖ och de andra som SÖF (Särskild Övning Förband).

I övergången till nya systemet har även alla fått skriva nya avtal, och med det även fått en större skyldighet att genomföra sitt avtal. Och tjänstgöra när det beordras Det är frivilligt att vara med men när du är med så deltar man! Vid de här övningarna får man in kallelse order med samma skyldigheter/rättsskydd som vid gamla tiders KFÖ.

Man höjde även ersättnings systemet. tidigare fick en vanlig Hv Soldat ett par hundra kronor när han/hon uppfyllt sina 20 timmar. Med det nya systemet höjdes den ersättningen till 3500 kr skattefri avtals bonus. till det finns SGI ersättningen för förlorad inkomst fortfarande kvar . För insats HV soldaten höjdes den till 7 000 kr skattefri avtalsbonus.
Tidigare fanns det de som förlorade inkomst på att delta i HV och målsättningen med höjningen är att ingen/få ska förlora på att delta.

Som en tvist på avtals bonusen, för att få den måste man fullgjort alla dagar, missar man något så får man ingen bonus alls, ett incitament för att fullfölja avtal.

Nu har det gått ett år och, mitt förband har genomfört en KFÖ i September förra året och då med ca 80% deltagande, vilket är bra jämfört med tidigare. Vår förmåga, vi blev alla lite bättre men en bra bit kvar till effektivt fungerande förband, ett steg i rätt riktning, det tar tid att höja Hemvärnet!

Vad Krävs för att få bli Hemvärns soldat. (för er som inte vet! Hemvärnet.se)
 • Ett grundkrav är att man genomfört GMU/GSU (Grundläggande militär Utbildning) eller värnplikt. (majoriteten har minst 7,5 månaders värnplikt bakom sig.)
 • Man är ostraffad och inte känd för någon extrem politisk åsikt, Polisen och Säpo ger godkännande.
 • Kommunens Sociala myndighet ger sitt godkännande, Missbruk eller andra sociala problem.